ข่าวสารประกันสังคม

ประกันสังคมเอาใจผู้ประกันตน ปรับเกณฑ์เบิกค่าทันตกรรมใหม่เป็นจ่าย 900 บาท/ราย/ปี

          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมโดยเพิ่มวงเงินค่าถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เป็น 900 บาท/ราย/ปี และคณะกรรมการการแพทย์ได้ออกประกาศโดยมีบัญชีแนบท้ายซึ่งอิงตามราคากลางของสถาบันทันตกรรม 
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน สาระสำคัญให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พร้อมกำหนดให้การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี 
          “ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเบิกประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ไปแล้วแต่ยังไม่ครบ 900 บาท มีสิทธิเข้ารับการรักษาใน 4 กรณีข้างต้นและสามารถเบิกประโยชน์ทดแทนส่วนต่างที่เหลือได้จนครบตามสิทธิ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่คงเหลือไม่สามารถยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ ดังนั้นผู้ประกันตนต้องหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และเบิกค่ารักษาตามสิทธิภายในรอบปีปฏิทินเท่านั้น” 
          นอกจากนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด กับสถานพยาบาล/คลินิก ที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกับสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกิน 900 บาท และให้สถานพยาบาล/คลินิก เบิกค่าบริการทางการแพทย์กับสำนักงานประกันสังคมได้ไม่เกิน 900 บาท สำหรับรายชื่อสถานพยาบาล/คลินิก ที่ร่วมโครงการนำร่อง สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506