ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 ➡ รายละเอียด

______________________________________________________________________

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา

เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของวิทยาเขตศาลายา ๒๕๔๗

 ➡ รายละเอียด

______________________________________________________________________

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 ➡ รายละเอียด

______________________________________________________________________

ประกาศกองกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ➡ ประกาศหลักเกณฑ์การขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส)