แบบฟอร์มประกันสังคม

SSO 1

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 ➡  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตน 

 ➡  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนแล้ว 

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

 ➡  แบบคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 

การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 ➡  แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล