ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ➡ รายละเอียด

______________________________________________________________________

ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๓

 ➡ รายละเอียด

______________________________________________________________________

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ว่าด้วย การบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส พ.ศ. ๒๕๕๗

 ➡  ระเบียบการบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส