งานกิจการพิเศษ

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

2

ตัวอย่างการจัดทำคู่มือ (ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.ร.)

>>แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง <<

>> 1. การขออนุมัติจดทะเบียน (กรณีพิเศษ) <<

>> 2. การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน <<

>> 3. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา <<

>> 4. การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา <<

>> 5. การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลง รายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ <<

>> 6. การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษา <<

>> 7. การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ <<