ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/1104 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

💡 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าพัก