การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์


💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/571 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์
💡 ตัวอย่างคู่มือการคัดเลือก

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

 

 

 

 

💡 หนังสือที่ ศธ 0582.44/4845 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
💡 หนังสือสำนักงานประสานงาน ปขมท. (ชุดที่ 19) เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560