การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

บุคลากรที่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สามารถยื่นแบบ สปส 9-02 ฉบับจริง ได้ที่
กองกิจการพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ

💡 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สปส.9-02

💡 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สปส.9-02

รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2561 https://www.sso.go.th/wpr/main/news/

 

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์


💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/571 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์
💡 ตัวอย่างคู่มือการคัดเลือก

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

 

 

 

 

💡 หนังสือที่ ศธ 0582.44/4845 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
💡 หนังสือสำนักงานประสานงาน ปขมท. (ชุดที่ 19) เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560