เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560


💡 หนังสือ ที่ ศธ 0582.442/2645 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
💡 ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ


สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ

รายละเอียด
💡 หนังสือที่ศธ 0582.44/2465 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
💡 หนังสือสำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ มศส ว 8/2560 2560

“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARDS 2017”

  1. rmutr_spl_Benefits14_pic_BEST PRACTICE AWARDS“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017”

โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคลและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ  

💡 รายละเอียด 

โครงการศาลายาคอนโดห้องชุดราคาพิเศษ เฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1.19 ล้านบาท (จากราคาเต็ม 1.69 ล้านบาท)

20160906-150938010-SalayaCONDO

 💡 รายละเอียด

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

15591597_1169425276467097_8235347470358496072_o

 💡 รายละเอียด

 ➡ สิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

 ➡ สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม

 ➡ รายชื่อสถานพยาบาล คลินิก ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์