เรียนเชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙

aabb22cec-1

>> รายละเอียด <<

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์

Untitled-134

>> รายละเอียด <<

>> ตัวอย่างคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ <<

>> ใบสมัครการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น <<

ประกาศรับสมัครนักกีฬาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

icon sport

>> รายละเอียด <<

>> ดาวน์โหลดใบสมัครนักกีฬาบุคลากร <<

>> ช่วงอายุกีฬาประเภทกรีฑา <<

>> ช่วงอายุกีฬาว่ายน้ำ <<

>> ช่วงอายุกีฬากอล์ฟ <<

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

logo

>> สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา <<