ขยายเวลาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙

aabb22cec-1

 ➡ รายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙

logo_no_office

 ➡ รายละเอียด

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์

Untitled-134

 ➡ รายละเอียด 

 ➡ ตัวอย่างคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 

 ➡ ใบสมัครการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 ➡ ข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

 ➡ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ➡ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครนักกีฬาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

icon sport

>> รายละเอียด <<

>> ดาวน์โหลดใบสมัครนักกีฬาบุคลากร <<

>> ช่วงอายุกีฬาประเภทกรีฑา <<

>> ช่วงอายุกีฬาว่ายน้ำ <<

>> ช่วงอายุกีฬากอล์ฟ <<

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

logo

>> สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา <<